REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW KRZYSZTOF STASIAK


Postanowienia ogólne.

 

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowo warunki najmu samochodów zawieranych przez Krzysztof Stasiak w ramach wypożyczalni samochodów oraz regulaminu i stosuje się do wszystkich umów najmu.

2.Integralną częścią Regulaminu jest Cennik – zwany dalej Cennikiem.

3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.

4.Strony: - klient /najemca/

- wynajmujący /Krzysztof Stasiak/.

5. Najemca samochodu musi mieć ukończone 21 lat. Musi posiadać ważny Dowód Osobisty lub paszport /w przypadku obcokrajowca/oraz musi posiadać od co najmniej roku ważne i honorowane na terytorium Polski prawo jazdy. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „dane kierowcy" wymogów wskazanych w tym punkcie, Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.

6. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 5 wymienioną w umowie najmu w pozycji „dane kierowcy" lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu.

Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem.

7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o tym fakcie. W przypadku braku bezzwłocznego powiadomienia Najemca odpowiedzialny jest za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

8. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia, aby osoba kierująca wynajętym pojazdem posiadała stosowne uprawnienia do kierowania tym pojazdem, wymagane przez polskie prawo oraz spełniała wymogi i w momencie kierowania wynajętym pojazdem posiadała dokumenty określone w Regulaminie.

9. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie niespełniającej kryteriów zawartych w Regulaminie lub niewskazanej w umowie najmu, jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Najemca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w kwocie określonej w Cenniku.

10. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub /i umowy najmu, dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego. Najemca na obowiązek każdorazowo zapoznać osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

11. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w „Protokole przekazania pojazdu", w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

12. W przypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu uzyska informację o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie ustalą termin przekazania pojazdu.

13. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

 

 

OBOWIĄZKI WYNAJMUJACEGO

16. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godz., w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy o wystąpieniu zdarzenia, które unieruchomiło samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godz. /w zależności od tego, które ze zdarzeń następuje później/. Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godz. 19.00 w piątek do godz. 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godz. 19.00 dnia poprzedniego do godz.7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasookresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodowi wynajętego. W wypadku, gdy samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości nie nastąpi w razie:

a. wystąpienia, choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej.

b. unieruchomienia wynajętego pojazdu po za terytorium RP.